ARTIKEL 1 — Websiteboost B.V. is kantoorhoudende te 8381 XL Vledder op Vledderlanden 1. – Tel: 0521-700251 – E-mail: info@websiteboost.nl KVK 71003924 – BTW NL858542535B01 Hierna ” Websiteboost ” genoemd; Beide partijen hierna gezamenlijk ” partijen ” genoemd;
Nemen in aanmerking dat: • Websiteboost een bedrijf is dat zich richt op online ondersteuning van ondernemers onder meer bestaande uit ontwikkeling van websites en landingspagina’s, domeinnaamregistratie, beveiligde hosting, zoekmachine optimalisatie en adwords campagnes; • Websiteboost een breed dienstenaanbod in diverse abonnementsvormen. De omvang van de online ondersteuning wordt bepaald door de keuze van de abonnee. • De Abonnee erkent voldoende informatie te hebben verkregen over de werking, de prijs en de mogelijkheden van het dienstenaanbod van Websiteboost.
En komen als volgt overeen

ARTIKEL 2 — ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST
De onderhavige overeenkomst is een overeenkomst tot dienstverlening voor bepaalde tijd met het oog op online ondersteuning van de abonnee. De overeenkomst is aangegaan onder de voorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst.

ARTIKEL 3 — INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST Deze overeenkomst treedt in werking op de dag der ondertekening van de onderhavige schriftelijke overeenkomst. Websiteboost behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien; – na onderzoek naar de financiële situatie van de Abonnee naar het oordeel van Websiteboost blijkt dat de financiële situatie van de Abonnee te wensen overlaat en Websiteboost geen vertrouwen heeft in correcte naleving van de overeenkomst; – Websiteboost naar haar oordeel niet kan voldoen aan (o.a. de technische bijzonderheden) van de wensen van de Abonnee, De eventuele ontbinding van de overeenkomst door Websiteboost zal zo snel mogelijk door Websiteboost aan de Abonnee worden meegedeeld

ARTIKEL 4 — BETALING 4.1 Maandelijks brengt Websiteboost bij achteraf betaling het verschuldigde maandbedrag, de eerste keer vermeerderd met de eenmalige dossierkosten, door middel van een factuur in rekening. 4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. In het geval van een automatische incasso zorgt Websiteboost dat de incasso opdracht tijdig wordt uitgevoerd. 4.3 Indien betaling niet tijdig plaatsvindt of de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden, verkeert de Abonnee van rechtswege, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. 4.4 In geval van verzuim is Websiteboost tevens gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van € 50,- per onbetaald gebleven maandbedrag. 4.5 Indien er sprake is van een betalingsachterstand door de Abonnee, dan is Websiteboost gerechtigd haar verplichtingen, zonder nadere kennisgeving, jegens de Abonnee op te schorten. In het geval van een betalingsachterstand van 2 maanden haalt Websiteboost de website van internet, onverminderd de verplichting van de Abonnee om de maandelijkse kosten te voldoen. De website zal weer op internet worden geplaatst na betaling van de volledige betalingsachterstand. 4.6 Indien om een of andere reden de Abonnee niet meer over zijn website beschikt of indien Websiteboost eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van de Abonnee, dan zal dat de Abonnee niet vrijstellen van de maandelijks te betalen bijdragen.

ARTIKEL 5 — AUTOMATISCHE INCASSO Websiteboost is gerechtigd om de periodieke betalingen per automatische incasso af te schrijven van het door de Abonnee opgegeven rekeningnummer.
Naam INCASSANT: Websiteboost BV Adres: Vledderlanden 1 Postcode 8381 XL Plaats: Vledder
Betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso
KENMERK MACHTIGING Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming aan Websiteboost BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om drooglopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Websiteboost BV. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag u naar de voorwaarden
Bankrekeningnummer:

ARTIKEL 6 — VERPLICHTINGEN WEBSITEBOOST EN ABONNEE ertoe dan ook die zorg e De Abonnee is verplicht d de over k Websiteboost verplicht zichd, doe zorgt te dragen, of zor t dat de oor e eenge omen laten dragen doosrtew, d. en op de gewenste wijze aan haar plaats kan nieeaInkgeeleefd. afspraken worden dat Websiteboost haar werkzaamheden kan informatie en gegevens tij ig te leveren zo uitvoeren. 6. 1 Product: Website (content Management System) zei d’ t Een website met CMS ; gegevens die moeten worden vermeld door Websiteboost worden ontwikkeld en in dienst gesteld na ontvangst van de p de website en die worden geleverd door de Abonnee. Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt de Abonnee van Websiteboost een vragenlijst en een verzoek tot informatieverstrekking. Uiterlijk binnen 14 dagen na dit verzoek levert de Abonnee de gevraagde gegevens en eventueel foto’s aan. Die gegevens worden digitaal aangeleverd, in een formaat leesbaar door Websiteboost en in voldoende goede kwaliteit. Gegevens kunnen, mits expliciet akkoord door Websiteboost, ook niet digitaal worden aangeleverd. De uiterlijke kenmerken van de website zoals o.a. de layout, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz, worden bepaald door Websiteboost, behalve indien anders overeengekomen. Websiteboost behoudt de auteursrechten. De Abonnee is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst en garandeert aan Websiteboost dat deze legaal is. Websiteboost behoud zich het recht voor om inhoud te weigeren zonder daarover een standpunt te moeten rechtvaardigen. Websiteboost weigert o.a. in het bijzonder alle inhoud van pornografische aard, inhoud die tot haat aanspoort of die afbreuk doet aan de mensenrechten, de menselijke waardigheid, de Nederlandse rechtsgeldigheid, enz. Uiterlijk 30 dagen na de complete ontvangst van alle gegevens die op de website moeten worden vermeld. behalve in speciale gevallen, stuurt Websiteboost een e-mail of brief met een Internet adres (URL) naar de Abonnee waar deze de voorlopige lay-out kan controleren. Deze layout is nog geen werkende website maar geeft een beeld van de grafische vormgeving en het kleurenpakket van de toekomstige website. Behoudens indien de Abonnee binnen de 7 dagen na het versturen van de lay-out opmerkingen formuleert wordt het project binnen 30 dagen na afloop van de genoemde 7 dagen afgewerkt en online geplaatst. Zodra de website is gerealiseerd, stuurt Websiteboost een e-mail of een brief met het Internet adres (URL) van de website naar de Abonnee. Die e-mail of brief doet dienst als “goed voor publicatie.” De website is dan in dienst gesteld en beschikbaar op het internet op en door Websiteboost gekozen internet adres (URL). Vanaf deze activering wordt de website beschouwd als volledig afgeleverd. Eventuele opmerkingen dienen te worden geformuleerd binnen de 15 dagen na oplevering van de website. Wanneer er gekozen wordt voor een optionele domeinnaam en deze actief is zal de website ook beschikbaar gemaakt worden op deze vastgestelde domeinnaam.

6.1.1 Hosting Websiteboost verbindt zich ertoe om de website van de Abonnee en eventueel de optionele domeinnaam en e-mail adres te huisvesten op een eigen server-platform. Dat server-platforms beschikbaar voor het grote publiek via het internet. Websiteboost levert de nodige gegevenscapaciteit, veiligheidssystemen en software voor het functioneren van de servers. Gezien de specifieke eigenschappen van het Internet, garandeert Websiteboost noch de toegang tot de website zonder onderbreking door gebruikers van het internet, noch de snelheid van die toegang. De aansprakelijkheid van Websiteboost kan niet worden ingeroepen in het geval van overmacht door onvoorziene gebeurtenissen, meer bepaald de onderbreking of storing van de telecommunicatie verbindingen, aangezien dat niet onder de controle van Websiteboost valt. 6.1.2 Domeinnaam en e-mail adres Zodra de Abonnee zijn keuze kenbaar heeft gemaakt zal Websiteboost in opdracht van de Abonnee alle formaliteiten voor het registreren van de door de Abonnee gekozen domeinnaam op zich nemen. Met het oog hierop dient de Abonnee op eenvoudig verzoek van Websiteboost alle documenten en informatie te leveren die hiervoor nodig zijn. In ieder geval verbindt Websiteboost zich niet tot het effectief toewijzen van de gekozen domeinnaam aan de Abonnee, aangezien die beslissing toekomt aan de daarvoor bevoegde instanties en af hangt van zijn beschikbaarheid. De Abonnee is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam en bevestigt dat deze keuze geen afbreuk doet aan de rechten van derden. De aanvraag door Websiteboost gebeurt voor rekening van de Abonnee, daaruit volgt dat de Abonnee de eigenaar is van de domeinnaam in kwestie. Websiteboost is niet verantwoordelijk wanneer een domeinnaam niet door haar in beheer kan genomen worden. Wanneer een domeinnaam werd toegewezen en de Abonnee zijn keuze kenbaar maakt, dan kan er een e-mail adres in de vorm naam@domeinnaam aan de domeinnaam gekoppeld worden. Deze zal gehost worden onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel 5.1.1 6.2 Search engine Advertising (SEA) Websiteboost verbind er zich toe de middelen in werking te stellen om advertenties van de Abonnee op ten minste 1 zoekmachine of SEA provider te plaatsen (Google TM bij het aangaan van onderhavige overeenkomst maar Websiteboost kan eenzijdig van dienstverlener veranderen naar gelang de evolutie van de markt) en dus campagnes aan te maken. De Abonnee is er zich van bewust en aanvaardt dat Websiteboost de lokalisering, de weergave termijnen, de conversiegraad of zelfs het aantal klikker per advertentie niet kan garanderen. De standaardformule legt het aantal klikken vast op een maximum van 3.000 per jaar. Er bestaat geen enkele garantie dat dit aantal wordt bereikt of dat deze evenredig gespreid zijn in de tijd. Zowel de selectie van de sleutelwoorden als de inhoud van de reclameadvertenties zal bepaald worden door Websiteboost. Websiteboost definieert zelf de kosten per klik en het webadres (URL) verbonden aan deze klikken. Websiteboost zal waken over de opvolging van de campagnes en zal de prestaties meten via een champagnerapport dat maandelijks wordt opgemaakt. De Abonnee is de enige houder van het account die op zijn naam aangemaakt word bij de SEA provider(s). Websiteboost is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toegang en de goede werking van de zoekmachines zoals Google TM en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het slecht functioneren, het verdwijnen of de wijziging van voorwaarden verbonden aan de aanmaak en het gebruik van de campagne-instrumenten zoals SEA Adwords TM.

ARTIKEL 7 – OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST Websiteboost is uitdrukkelijk gemachtigd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, met dien verstande dat deze overdracht de vorm en de voorwaarden van de overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de Abonnee van de overdracht van de overeenkomst waaronder de schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.). Een dergelijke overdracht houdt voor de Abonnee de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden van de overeenkomst. De Abonnee verbindt zich ertoe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden gevraagd bij een dergelijke overdracht aan te brengen. De betaling van de facturen aan de nieuwe schuldeiser zal worden beschouw als erkenning door de Abonnee van de overdracht.

ARTIKEL 8 – Adreswijziging Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de onderhavige overeenkomst. Geen enkele adreswijziging van de Abonnee zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet bij de aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald is.

ARTIKEL 9 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST -OPZEGGING – VERNIETIGBAARHEID 9.1 De onderhavige overeenkomst is een duurovereenkomst van bepaalde tijd. Na ommekomst van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege en wordt derhalve niet stilzwijgend verlengd. Partijen maken tijdig nieuwe afspraken. 9.2 Indien de overeenkomst is afgesloten voor een duur langer dan 12 maanden, kan de Abonnee besluiten de overeenkomst na een looptijd van minimaal 12 maanden, met in acht neming van een opzegtermijn van 2 maanden, op te zeggen tegen het einde van een maand, onder de verplichting tot betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan 40% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de resterende looptijd van de overeengekomen termijn. In dat geval zal de overeenkomst pas als beëindigd worden beschouwd wanneer Websiteboost volledige betaling heeft verkregen van de voornoemde vergoeding en alle nog openstaande vorderingen in het kader van deze overeenkomst. 9.3 In alle gevallen van contractbreuk door de Abonnee, anders dan op grond van een toerekenbaar tekortschieten van Websiteboost in de nakoming van haar verbintenis, is deze gehouden om aan Websiteboost de daaruit voor Websiteboost voortvloeiende schade te vergoeden. Deze schade wordt forfaitair vastgelegd op een som die gelijk is aan 40% van de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen voor de nog resterende looptijd. Dit onverminderd het recht van Websiteboost om volledige nakoming van de overeenkomst te verlangen. 9,4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de Abonnee, of wanneer de Abonnee Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten me Websiteboost van rechtswege zijn ontbonden, tenzi Websiteboost de Abonnee binnen een redelijke termijn m kennis name van de genoemde omstandigheid meedeelt Nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen, in welk geval Websiteboost zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat de betaling voldoende zeker is gesteld en/of 9.5 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 9.4 zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zowel de op dat moment als in de toekomst opeisbare, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. 9.6 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar zou worden, zullen de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast en bijgevolg geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige of niet afdwingbaar bepalingen niet in de overeenkomst begrepen zouden zijn. Elke dergelijke bepaling zal in de mate van wat wettelijk mogelijk is worden geïnterpreteerd op de wijze die het dichtst benadert wat de partijen hierin nastreefden

ARTIKEL 10 RECHTEN BIJ HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Na ommekomst van de overeengekomen termijn of na opzegging van de overeenkomst en nadat de Abonnee heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, dan zal Websiteboost op het eerste verzoek van de Abonnee alle medewerking verlenen aan de overdracht van de website en hosting en komen Websiteboost geen rechten meer toe met betrekking tot de website. Tot die tijd heeft Websiteboost volledige beschikkingsmacht over de website.

ARTIKEL 11 — AANSPRAKELIJKHEID VAN WEBSITEBOOST 11.1 De onderhavige overeenkomst is een overeenkomst met een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 11.2 Websiteboost sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voort mocht vloeien uit haar dienstverlening. Zij is daarmee nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals omzetverlies, inkomensverlies, winstverlies enz. 11.3 In het geval de uitsluiting van de aansprakelijkheid gerechtelijk om welke reden dan ook zou worden vernietigd, dan heeft te gelden dat de aansprakelijkheid van Websiteboost is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval zal uitkeren. 11.4 Indien Websiteboost gebruik maakt van diensten van derden is Websiteboost ook nimmer aansprakelijk voor fouten/nalatigheid van die derden. De Abonnee zal zich in die gevallen rechtstreeks tot die derde
moeten wenden. Websiteboost kan ook nimmer aansprakelijk gesteld worden voor fouten/ nalatigheid va„ bestaande relaties van de abonnee , zoals zijn websiteontwikkelaar/host. 11.5 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit jegens Websiteboost nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Abonnee, Websiteboost derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om a, uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde gel iedere andere tekortkoming aan de zijde van Websiteboost.

ARTIKEL 12- Geschillen Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. – De volgens het Nederlands recht bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarover te oordelen. Heeft de Abonnee geen woonplaats in Nederland dan is de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle de bevoegde rechtbank.